කථා කරන්න
අපිට

පහත විස්තර හරහා ඔබට අපව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. අදම කථා කරන්න අපිට. අපි කැමතියි ඔබේ කථාව අහන්න.

අප වෙත පිවිසෙන්න

ලිපිනය:

133/1 තිස්ස පාර, බස් නැවතුම්පොළ ඉදිරිපිට, වැල්ලවාය.

"හොඳම දේ ගන්නයි විකුණන්නයි"

“ඔබේ තෘප්තිය කරා වේගයෙන්, 
වරකට එක බෙදාහැරීමක්”

Resources

Follow us on social media